ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Робоча навчальна програма з фізичної культури
 

 

 

 

Джерело:  ДСПТО  

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 Фізична культура

 

 

 

І-ІІІ  курс, групи ТУ 

 

 

 

 

 

 

Рівень стандарту / Академічний рівень

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

            Професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для їх професійної діяльності.

            Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є складовою частиною системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини і має на меті всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх робітників, підготовки їх до трудової діяльності.

    Основою програми є вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 в освітній галузі «Здоров’я і фізична культура».

 Програма з фізичної культури складена для учнів ПТНЗ які навчаються на базі загальної середньої освіти (після 9 кл.), та повної загальної середньої освіти (після 11 класів). Уроки  з фізичної культури проводяться окремо серед дівчат та юнаків, якщо більше 27  учнів у групі але не менше 8 однієї статі (Наказ МОН України від 20.02.2002 № 128) не менше двох годин на тиждень. До розділів програми входять: загальна фізична підготовка, ППФП, легка атлетика, гімнастика, атлетична гімнастика, спортивні ігри, кросова та лижна підготовка, плавання, туризм.

Пропонована програма може доповнюватися з урахуванням місцевих умов, спеціалізації викладача, наявності матеріально-спортивної бази, тощо.

Згідно з рішенням спільної колегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року № 13/1-2 10 11/1 «Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» контрольні нормативи можуть бути змінені з урахуванням позитивного досвіду та нових тестів «Крок до здоров'я».

 

Форми організації фізичної культури:

-         уроки фізичної культури - основна та найбільш спрямована форма організації навчальних занять. У співвідношенні до навчального плану вони проводяться по два уроки на тиждень по 45 хв., за винятком уроки з плавання та лижної підготовки, які проводяться один раз на тиждень по 90 хв.

Для забезпечення повноцінного рухового режиму учнів  уроки з фізичної культури проводяться через один, два дні.

Проведення уроків після обідньої перерви не рекомендується.

Значну частину уроків доцільно проводити просто неба.

-         фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (ранкова гімнастика, закалювання, фізкультурні хвилинки та паузи на уроках теоретичного і виробничого навчання, заняття фізичними вправами під час перерви);

-         фізкультурна пауза доцільна після 2-3 уроків теоретичного навчання або 2,5 годин виробничого навчання. ЇЇ проводить фізорг групи під керівництвом і контролем майстра виробничого навчання або викладача. Час проведення фізкультурної паузи передбачається розпорядком дня учбового закладу;

-         позаурочна фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова і туристична робота у навчальному закладі - це заняття в спортивних секціях, секціях по туризму, участь у спартакіаді, Дні здоров’я, туристичні походи, спортивні заходи в гуртожитку, самостійні заняття по завданню викладача фізичної культури;

-         самостійні заняття це доповнення до обов’язкових занять фізичної культури в училищі, вони  мають виховне значення і сприяють формуванню самостійності та самодисципліни.

 

Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни «Фізична культура» у професійно-технічному навчальному закладі – послідовне формування фізичного виховання особистості фахівця відповідного рівня освіти.

Головні критерії ефективності фізичного виховання учня:

-   знання і дотримання норм здорового способу життя;

         - знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

         - знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і не традиційними засобами і методами фізичної культури;

         - знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

-                    систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю;

-                    виконання відомчих нормативів професійно-прикладної, психо-фізіологічної підготовленості;

Для досягнення учнями мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних задач:

-         удосконалення і самовиховання, потреба у регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-         зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання;

-         здатності до виконання вимог програми

        

Зміст дисципліни «Фізична культура»

         До програми «Фізична культура» входить:

-                    теоретична підготовка передбачає схожість навчального матеріалу кожного розділу програми «Фізична культура» для професійно-технічних навчальних закладів з програмою «Здоров’я і фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів та базується на знаннях, вміннях, і навичках придбаних в школі;

-                    загальна фізична підготовка це система занять фізичними вправами, яка сприяє приведенню організму до нормальної фізичної форми. В основі ЗФП можуть бути любі вправи – гімнастика, аеробіка, біг, ігри, плавання. Вона налаштована на розвиток всіх фізичних якостей – витривалості, сили, спритності, гнучкості та швидкості у їх гармонійному сполученні.

-                    професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) - формування фізичних здібностей, що відповідають специфічним потребам даної професії, озброєння професійними уміннями та навичками;

-              спортивна досконалість в навчальних закладах професійно-технічної освіти налаштована на підвищення рівня спортивних досягнень учнів у видах спорту які культивують в навчальному закладі.

 

Планування навчального процесу

         Основними документами планування навчального процесу з фізичної культури є: програма, навчальний план, графік навчального процесу, робочий план, план-конспект уроку.

         Навчальний план з фізичної культури є в програмі у вигляді орієнтовної сітки розподілу навчальних годин за елементами програмного матеріалу  з фізичної культури. Пропонована програма може доповнюватися з урахуванням місцевих умов, фізичного розвитку учня, наявності матеріально-спортивної бази, тощо.

         Графік навчального процесу складається на основі розподілу годин навчального плану та розкриває організацію і порядок проведення занять з програми.

         Робочий план розкриває методику послідовного вивчення програмного матеріалу  по вказаним у графіку циклам.  Графік навчального процесу і робочий план затверджується заступником директора по навчально-виробничій роботі.

         План-конспект складається на кожне заняття.

         Успішність. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється по ступеню засвоєння навчального матеріалу та результатам виконання  вимог і нормативів програми.

Лікарський контроль

         Учні при прийомі до училища проходять обов'язковий медичний огляд, і під час навчання в училищі за ними здійснюється постійний лікарський контроль.

         Учні, що не пройшли медичний огляд, до занять фізичними вправами не допускаються.

Результати медогляду вносяться в журнали теоретичного навчання.

         На основі даних медичного огляду учнів розподіляють  на наступні групи:

- основна - учні без відхилень або мають незначні відхилення у стані здоров'я, при достатньому фізичному розвитку. Учні цієї групи допускаються до занять з навчальної програми «Фізична культура» у повному обсязі, до занять у спортивних секціях і  участі в змаганнях. Для участі в змаганнях необхідно пройти додаткове медичне обстеження;

- підготовча - до неї входять учні без відхилень або мають незначні відхилення у стані здоров'я і недостатній фізичний розвиток. З учнями цієї групи заняття проводять у складі навчальної групи за навчальною програмою «Фізична культура», але при умові  більш поступового освоєння ними комплексу рухових навичок і умінь;

- спеціальна - до неї входять учні які мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру і не мають протипоказань до виконання виробничої і навчальної роботи, але потребують певних обмежень під час виконання фізичних вправ. Заняття з ними проводяться по спеціальній навчальній програмі. Здача контрольних нормативів не передбачена.

         В окремих випадках при наявності протипоказань до групових занять в умовах навчального закладу передбачаються заняття з лікувальної фізичної культури у лікувально-профілактичних установах.

         Перевод з однієї групи в іншу здійснюється лікарем.

         Звільнення від уроків фізичної культури здійснюється  лише з дозволу лікаря. Учні, які тимчасово звільнені від занять фізичними вправами, обов'язково присутні на уроці у спортивній формі і мають бути задіяними викладачем у  підготовці та проведенні занять.

 

  Сітка розподілу навчальних годин за елементами програмного матеріалу  з фізичної культури.

№ 

п/п

Теми

 1 курс

2 курс

3 курс

Групи ТУ

№ групи

№ групи

№ групи

№ групи

11

12

13

14

21

22

23

24

31

32

33

34

1

2

3

4

1

Теорія

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Легка атлетика

18

24

18

24

24

18

18

10

16

10

16

16

16

18

-

-

3

Гімнастика

18

20

20

20

20

20

16

12

16

12

16

16

20

16

4

4

4

Спортивні ігри

26

24

20

30

30

22

20

18

16

20

16

20

22

20

6

6

5

ППФП ⃰⃰ 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Домашнє завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Виконання нормативів ⃰  ⃰⃰

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

 

Всього

68

74

64

80

80

66

60

46

54

48

54

58

64

60

14

14

 

 • професійно-прикладна фізична підготовка обов'язкова на кожному уроці.

І КУРС

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Теоретична підготовка. Безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури.

Тема № 1 «Фізична культура та спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я та фахової дієздатності».

Тема № 2 «Фізична культура та система фізичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах».

Тема № 3 «Фізична культура та основи здорового способу життя учнів».

Тема № 4 «Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини».

Тема № 5 «Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення».

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у  підростковому  віці;  обсяг, інтенсивність навантаження , тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості

володіє  методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує(розробляє): комплекси фізичних вправ, виконання яких забезпечує успішну самореалізацію у майбутній професії

 

ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ  

 

Зміст практичного розділу програми спрямовано на формування у учнів єдності знань і практичних умінь з фізичної культури. Розвиток фізичних, психомоторних, професійно-значущих якостей, рухових умінь та навиків, для використання та організації здорового способу їх життя, розв’язання проблем що виникають в навчальній, професійній, громадській, побутових сферах життєдіяльності.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Теоретичні відомості:

-   техніка безпеки на уроках легкої атлетики;

-         класифікація видів легкої атлетики;

-         оздоровче та прикладне значення легкої атлетики;

-         особливості особистої гігієни легкоатлета;

-         вимоги програми і нормативи з легкої атлетики.

Практичний матеріал. Виховання фізичних якостей:

-         швидкості;

-         витривалості;

-         швидкісної витривалості;

-         спритності.

Біг на короткі дистанції: техніка бігу, низький старт, стартовий розбіг           (15-30 м.), біг по дистанції та фінішування, естафетний біг, повторний біг із вказаною швидкістю.

Біг на середні та довгі дистанції: техніка бігу, високий старт, стартовий розбіг, рухи ніг, робота рук, особливості дихання, біг на повороті доріжки.

Стрибки: техніка виконання стрибка, спеціальні вправи стрибуна; стрибки з місця, стрибки у довжину з розбігу, багаторазові стрибки в довжину з місця, страховка.

Метання м'ячів, гранати (500-700 г.) у горизонтальну і вертикальну ціль з різних вихідних положень та на дальність.

Штовхання ядра: ознайомлення та вивчення техніки штовхання ядра з місця та зі стрибка, підвідні та спеціальні вправи для тих хто вивчає штовхання ядра; контрольне штовхання ядра.

Вправи професійно-прикладного характеру:

 1. Вправи на розвиток швидкості: біг на відрізках 10-30 м з різних стартових положень; біг з подоланням перешкод; біг у гору; біг під схил; стрибки на двох ногах через перешкоди; подолання природних та штучних перешкод на швидкість.
 2. Вправи на розвиток загальної витривалості: тривалий біг що чергується з ходьбою (враховуючи індивідуальні можливості учня); повільний біг від 7 до 18 хв; біг зі зміною швидкості руху на відрізках 200-400 м.
 3. 3.                 Вправи на розвиток координації рухів: біг приставним, перехресним кроком; спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів та стрибків; біг зі зміною напрямку.

                                               Самостійна робота

1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з легкої атлетики.     

2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для швидкості, витривалості, швидкісної витривалості, спритності.

3. Самостійно вдосконалювати техніку виконання стрибків та метання за допомогою підвідних та спеціальних вправ.

4.  Виконання домашнього завдання.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  ознаки настання втоми під час легкоатлетичних видів

н а з и в а є  правила надання першої медичної допомоги при різних травмах

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

в и к о н у є  спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами;

в и к о н у є  біг 30 м, біг 100 м., серії бігу 3х30 м, 2х100 м, 2х200 м., спортивну ходьбу на 1000 м. Рівномірний біг 1500м, повільний біг 6 хв.

в и к о н у є  стрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

в и к о н у є  метання малого м’яча на дальність з розбігу.

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг - 60 м. (сек.)

-          юнаки

-          дівчата

 

8.2

9.0

 

 8.4

9.2

 

8.6

9.4

 

8.9

9.6

 

9.1

9.7

 

9.3

9.8

 

9.6

10.0

 

9.9

10.4

 

10.1

10.6

 

10.3

10.8

 

10.5

11.0

 

10.8

11.2

Біг - 100 м. (сек.)

-          юнаки

           -     дівчата

 

14.0

16.0

 

14.1

16.1

 

14.2

16.4

 

14.5

17.0

 

14.7

17.2

 

14.9

17.4

 

15.0

17.5

 

15.2

17.7

 

15.4

17.9

 

15.6

18.1

 

15.8

18.3

 

16.3

18.8

Біг - (хв.сек.)

юнаки - 500м.

дівчата - 300м.

 

1.50

52.0

 

1.53

52.5

 

1.55

53.0

 

1.58

53.5

 

2.00

54.0

 

2.05

54.5

 

2.10

55.0

 

2.12

55.5

 

2.15

56.0

 

2.18

56.5

 

2.20

57.0

 

2.22

58.0

 

Крос (хв. сек.)

        - юнаки – 2000м.

      - дівчата – 1.500 м.

 

Без урахування часу

Стрибки у довжину з місця (см.)

            - юнаки

           - дівчата

 

 

2.35

1.90

 

 

2.30

1.85

 

 

2.25

1.80

 

 

2.20

1.75

 

 

2.15

1.70

 

 

2.10

1.65

 

 

2.05

1.60

 

 

2.00

1.55

 

 

1.95

1.50

 

 

1.90

1.45

 

 

1.85

1.40

 

 

1.80

1.35

Стрибки у довжину з розбігу (см.)

- юнаки

           - дівчата

 

 

4.60

3.75

 

 

4.55

3.70

 

 

4.50

3.60

 

 

4.40

3.50

 

 

4.35

3.40

 

 

4.30

3.30

 

 

4.20

3.20

 

 

4.10

3.10

 

 

4.00

3.00

 

 

3.95

2.95

 

 

3.90

2.90

 

 

3.80

2.80

Метання малого м'яча на дальність з розбігу (м.)

             - юнаки

             - дівчата

 

 

47

32

 

 

45

 29

 

 

43

27

 

 

41

25

 

 

40

24

 

 

37

23

 

 

36

21

 

 

35

20

 

 

33

18

 

 

31

17

 

 

30

15

 

 

27

14

Метання гранати (м.)

        - юнаки – 700 гр.

        - дівчата- 500 гр.

 

 32

 18

 

30

17

 

28

16

 

27

15

 

25

14

 

23

13

 

22

12

 

21

11

 

20

10

 

19

9

 

18

8

 

17

7

Штовхання ядра (м.)

            -юнаки – 6 кг.

           - дівчата- 4 кг.

 

10.00

7.00

 

9.50

6.75

 

9.00

6.50

 

8.50

6.25

 

8.00

6.00

 

7.50

5.75

 

7.00

4.00

 

6.50

3.75

 

6.00

3.50

 

5.50

3.45

 

5.00

3.30

 

4.50

3.15

                                 

 

 

 

 

 

 

 

ГІМНАСТИКА

Теоретичні відомості.

-  техніка безпеки на уроках гімнастики;

     -  види гімнастики;

     - характеристика лікувальної, ритмічної, спортивної та атлетичної гімнастики;

     -  ранкова – гігієнічна гімнастика та її значення для організму учня;

     - основні вимоги які ставляться до складання в комплексі вправ і проведення ранкової гігієнічної гімнастики.

Практичний матеріал:

Виховання фізичних якостей:

-        сили

-        гнучкості

-        координації

Навчання систем рухів, удосконалення техніки рухів.

Вправи виконуються індивідуально, в парах, в групах з використанням предметів (набивних м’ячів, скакалок, гантелей) і тренажерах.

Вивчення акробатичних вправ в комбінації з 6-8 вправ (стійка на лопатках, перекид боком, перекид уперед і назад, тощо).

Ритмічна гімнастика: вправи з предметами і без них.

Атлетична гімнастика: вправи з гантелями, набивними м’ячами, на тренажерах.

Вправи на гімнастичних приладах: бруса, перекладини, колоди, опорні стрибки.

         Вправи професійно прикладного характеру:

 1. Вправи на розвиток координації та точності рухів:
 2. Вправи на розвиток уваги:

-         Різноманітні дії на місці і в русі, що виконуються за звуковим сигналом або візуальним сигналом;

Самостійна робота

 1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з гімнастики.
 2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для сили, спритності, координації, стрибучості.
 3. Самостійно скласти комплекси вправ ранкової гігієнічної та корегуючої гімнастики з раніше вивчених вправ.
 4. Виконання домашнього завдання.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  методику розвитку гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

в и к о н у є  стройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та  без предметів; перетягування каната;

вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі;  

в и к о н у є  опорні стрибки через гімнастичного козла:

стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» (висота 100 — 115–120 см);

 юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с, 2 хв у повільному темпі)

в и к о н у є  комбінацію елементів вправ; стійку на кистях; стійка на голові та руках силою;

«міст» із положення лежачи і стоячи (з допомогою та страховкою);

 зв’язки вивчених акробатичних елементів;

в и к о н у є  вправи у висах та упорах:

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підйом в упор переворотом

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

 

15

 

 

12

 

 

10

 

 

8

 

Юнаки підтягування на перекладині

 Дівчата

(перекладина 95см.)

10

 

15

9

 

14

8

 

13

7

 

12

6

 

10

5

 

9

4

 

8

3

 

5

2

 

4

1

 

3

 

 

2

 

 

1

Вис на зігнутих руках (сек.)  Юнаки

                     Дівчата

 

55

20

 

54

19

 

53

18

 

51

16

 

50

15

 

49

14

 

40

12

 

39

11

 

38

10

 

30

8

 

29

7

 

25

5

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Юнаки

Дівчата

 

 

 

37

20

 

 

 

35

18

 

 

 

33

16

 

 

 

31

14

 

 

 

29

12

 

 

 

27

10

 

 

 

25

8

 

 

 

23

6

 

 

 

21

4

 

 

 

19

3

 

 

 

17

2

 

 

 

15

1

піднімання тулуба в сід за 1 хв.     Юнаки

                     Дівчата

 

45

38

 

50

40

 

48

38

 

45

35

 

43

33

 

41

31

 

38

28

 

36

26

 

34

24

 

31

22

 

29

20

 

25

17

Присіди на одній нозі з підтримкою  (разів)  Юнаки

            Дівчата

 

 

13/13

12/12

 

 

12/12

11/11

 

 

11/11

10/10

 

 

10/10

9/9

 

 

9/9

8/8

 

 

8/8

7/7

 

 

7/7

6/6

 

 

6/6

5/5

 

 

5/5

4/4

 

 

4/4

3/3

 

 

3/3

2/2

 

 

2/2

1/1

стрибки через скакалку за 1 хв.

Юнаки

Дівчата

 

 

120

130

 

 

115

125

 

 

110

120

 

 

105

115

 

 

100

110

 

 

95

105

 

 

90

100

 

 

85

95

 

 

80

90

 

 

75

85

 

 

70

80

 

 

65

75

 

СПОРТИВНІ ІГРИ

 

Волейбол

Теоретичні відомості:

-         історія волейболу;

-         правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу;

-         правила гри в волейбол, вміння та навички;

-         попередження травм при заняттях волейболом, перша допомога при травмах.

         Практичний матеріал.

                  Вивчення технічних прийомів та елементів гри у волейбол:

         подача: верхня, бокова на точність і силу;

         передача: знизу та зверху двома руками, м'яча який відбився від сітки;

         нападаючий  удар по блоку та через блок;

         техніка та тактика гри в нападі та захисті;

         двостороння навчальна гра;

         практика суддівства;

         виконання контрольних вимог з техніки прийому та передачі м'яча (верхня пряма подача - юнаки, нижня пряма подача - дівчата).

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

Характеризує та аналізує досягнення Українських волейболістів на міжнародній арені; волейбол як засіб фізичного виховання; характерні травми волейболіста, правила техніки безпеки.

в и к о н у є: повторне про бігання  відрізків 5 – 10 – 15 м  із різних вихідних положень, зі зміною напрямку та швидкості руху за зоровим та голосовим сигналом.  

Виконує:  верхні прямі подачі до лівої та правої частини майданчика, чергування нижніх та верхніх прямих подач. Верхню бокову подачу  в межах майданчика.

Володіє: технікою переміщень (приставним кроком, зупинка кроком  та  стрибком, поєднання переміщення і зупинки); прийом м’яча двома руками знизу  після переміщення;   прийом м’яча  при  передньому   падінні.

Виконує: передачу м’яча двома  руками зверху для нападаючого удару; зустрічні передачі двома руками зверху в парах;  передача із наступним падінням та перекатом на спину.

Вміє обирати місця для другої передачі; вибирати атакуючого партнера та передавати  йому м’яч,   узгоджувати свої дії згідно з характером передачі

 

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Юнаки

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

8

 

 

7

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

                       

 

Дівчата

ЗАДАЧА

Оцінка

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

8

 

 

7

 

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

Футбол

Теоретичні відомості:

-         історія розвитку футболу в Україні;

-         правила гри у футбол, основи техніки та тактики гри;

-         техніка безпеки на уроках футболу, заходи попередження травм.

 

Практичний матеріал.

Вивчення технічних елементів та прийомів гри у футбол:

-         удари по м’ячу, що лежить і котиться внутрішньою стороною ступні, та серединою підйому з місця і в русі;

-         удари по м’ячу головою, удари головою в стрибку;

-         удари середньою і внутрішньою частинами підйому після ведення м’яча;

-         одинадцятиметровий штрафний удар;

-         удари на дальність і точність по воротах;

-         гра в стінку;

-         обманні рухи, відбір м’яча;

-         розіграш комбінації зі стандартних положень;

-         навчальна та двостороння гра.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень виконує:

пересування: різні прийоми пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: вдосконалення ударів на точність (у ціль, у ворота, партнеру, що рухається);

удари по м’ячу головою: удари лобом, виконуючи їх з активним опором, звертаючи при цьому увагу на високий стрибок;

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними способами з найменшою витратою часу, на високій швидкості руху;

ведення м’яча: ведення м’яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху, застосовуючи відволікаючі дії (фінти);

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів /10 ударів/

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 Жонглювання         

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

                       

 

 

 

 

 

ІІ КУРС

             ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Теоретична підготовка. Безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури.

Тема № 1 «Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою та спортом».

Тема № 2 «Основи професійно-прикладної фізичної підготовки».

Тема № 3 «Спорт в системі формування особистості».

Тема № 4 «Основи атлетизму».

Тема № 5 «Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту».

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у  підростковому  віці;  обсяг, інтенсивність навантаження , тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості

володіє  методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує(розробляє): комплекси фізичних вправ, виконання яких забезпечує успішну самореалізацію у майбутній професії

 

 

ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках легкої атлетики;

-         задачі професійно-прикладної фізичної підготовки;

-         формування професійно-важливих рухових навиків для даної професії;

-         здійснення самоконтролю;

-         правила суддівства з легкої атлетики.

Практичний матеріал. Виховання фізичних якостей:

-         швидкості;

-         витривалості;

-         швидкісної витривалості;

-         спритності.

 

Біг на короткі дистанції: вдосконалення техніки бігу; спеціальні вправи легкоатлета; прискорення; естафетний біг (передача та приймання естафетної палички, біг в «коридорі»; човниковий біг; повторний біг 30-100 м.

Біг на середні та довгі дистанції: вдосконалення старту та техніки бігу на повороті; повторний біг на відрізах 300-500 м; інтервальний біг, біг дівчата – 2000 м, юнаки -3000 м.

Крос (біг по пересічній місцевості) – вдосконалення техніки бігу по пересічній місцевості; біг по рівнинних ділянках, вибігання угору – 250 м (під кутом до 15 градусів) та збігання з неї; контрольний біг дівчата – 1000, 2000 м, юнаки 1000, 3000 м.

Стрибки: спеціальні вправи стрибуна; стрибки з місця; стрибки з короткого (15-18 м) та повного (22-25 м) розбігів; багаторазові стрибки в довжину з місця.

Метання гранати: вдосконалення техніки метання гранати з розбігу; спеціальні вправи для вдосконалення техніки метання; контрольне метання.

Штовхання ядра: штовхання ядра (4, 6 кг.) з місця, зі стрибка, фінальне зусилля, страховка.

         Вправи професійно-прикладного характеру:

1. Вправи на розвиток швидкості: біг на відрізках 30-60 м з різних стартових положень; біг з подоланням перешкод; біг у гору; біг під схил; стрибки на двох ногах через перешкоди; подолання природних та штучних перешкод на швидкість; естафетний біг; елементи рухових і спортивних ігор.

2. Вправи на розвиток загальної витривалості: тривалий біг що чергується з ходьбою (враховуючи індивідуальні можливості учня); повільний біг від 7 до 18 хв; біг зі зміною швидкості руху.

3. Вправи на розвиток координації рухів: біг боком, приставним, перехресним кроком, спиною вперед, сполучення різноманітних поворотів та стрибків, біг зі зміною напрямку.

 Самостійна робота

1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з легкої атлетики.     

2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для швидкості, витривалості, швидкісної витривалості, спритності.

3. Самостійно вдосконалювати техніку виконання стрибків та метання за допомогою підвідних та спеціальних вправ.

4.  Виконання домашнього завдання.

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є,  н а з и в а є,  о б ґ р у н т о в у є,  д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

в и к о н у є  спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

в и к о н у є  біг 30 м, 100 м, 100–300 м, біг по віражу,  повторний біг 2х100м, 2200 м, рівномірний біг 1500 м , спортивна ходьба 1000 – 1200 м.

в и к о н у є  стрибки в довжину;

в и к о н у є  метання малого м’яча та гранати на дальність з розбігу

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг - 60 м. (сек.)

-          юнаки

-          дівчата

 

8.0

8.8

 

 8.1

8.9

 

8.2

9.0

 

8.4

9.2

 

8.5

9.3

 

8.6

9.4

 

8.8

9.5

 

8.9

9.6

 

9.0

9.7

 

9.1

9.8

 

9.2

9.9

 

9.7

10.0

Біг - 100 м. (сек.)

            -    юнаки

           -     дівчата

 

14.0

16.0

 

14.2

16.2

 

14.3

16.4

 

14.4

16.6

 

14.5

16.8

 

14.7

17.0

 

14.8

17.2

 

15.0

17.4

 

15.2

17.6

 

15.4

17.8

 

15.6

18.0

 

15.8

18.2

Біг - 1000м.(хв.сек.)

              -      юнаки

               -     дівчата

 

3.20

4.15

 

3.25

4.20

 

3.28

4.25

 

3.30

4.40

 

3.354.45

 

3.40

4.50

 

3.45

5.05

 

3.50

5.10

 

3.55

5.15

 

4.00

5.25

 

4.05

5.30

 

4.10

5.35

Біг - 2000м.(хв.сек.)              - юнаки

- дівчата

 

8.50

9.55

 

8.55

10.00

 

9.00

10.05

 

9.20

10.20

 

9.25

10.25

 

9.30

10.30

 

9.45

10.45

 

9.50

10.50

 

9.55

10.55

 

10.10

11.05

 

10.15

11.10

 

10.20

11.15

Біг - 3000м. (хв.сек.)

- юнаки

 

13.05

 

13.20

 

13.35

 

14.05

 

14.20

 

14.35

 

15.05

 

15.20

 

15.35

 

16.00

 

16.20

 

16.25

Марш-кидок

-          юнаки - 5 км.

-   дівчата - 3 км.

Без урахування часу

Стрибки у довжину з місця (см.)

            -    юнаки

           -    дівчата

 

 

2.40

1.95

 

 

2.35

1.90

 

 

2.30

1.85

 

 

2.25

1.80

 

 

2.20

1.75

 

 

2.15

1.70

 

 

2.10

1.65

 

 

2.05

1.60

 

 

2.00

1.55

 

 

1.95

1.50

 

 

1.85

1.45

 

 

1.80

1.40

Стрибки у довжину з розбігу (см.)

            -   юнаки

           -    дівчата

 

 

4.75

3.80

 

 

4.70

3.75

 

 

4.60

3.70

 

 

4.50

3.60

 

 

4.40

3.55

 

 

4.30

3.50

 

 

4.20

3.40

 

 

4.15

3.30

 

 

4.10

3.20

 

 

4.05

3.10

 

 

4.00

3.00

 

 

3.95

2.95

Метання малого м'яча на дальність з розбігу (м.)            -    юнаки

                -    дівчата

 

 

50

33

 

 

49

 32

 

 

48

31

 

 

46

29

 

 

45

28

 

 

44

27

 

 

42

25

 

 

41

24

 

 

40

23

 

 

38

21

 

 

37

20

 

 

34

19

Метання гранати (м.)

- юнаки – 70 гр.

          -   дівчата- 500 гр.

 

 35

 21

 

34

20

 

32

19

 

31

18

 

30

17

 

28

16

 

27

15

 

26

14

 

25

13

 

24

12

 

22

11

 

20

10

Штовхання ядра (м.)

-          юнаки – 6 кг.

            -    дівчата- 4 кг.

 

11.00

8.00

 

10.50

7.50

 

10.00

7.00

 

9.50

6.50

 

9.00

6.00

 

8.50

5.75

 

8.00

5.00

 

7.50

4.50

 

7.00

4.20

 

6.50

3.75

 

6.00

3.50

 

5.00

3.30

                           

 

ГІМНАСТИКА

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках гімнастики;

-         види гімнастики;

-         оздоровче , прикладне значення гімнастики;

-         гімнастичні вправи як ефективний засіб підвищення працездатності;

-         основні вимоги які до складання в комплексі вправ і проведення ранкової гігієнічної гімнастики.

Практичний матеріал:

Виховання фізичних якостей: сили, гнучкості, координації.

Навчання систем рухів, удосконалення техніки рухів у нестандартних умовах.

Вправи: індивідуальні, в парах, в групах з використанням предметів (набивних м’ячів, скакалок, гантелей), гімнастичних снарядів і тренажерах.

Вивчення не складних акробатичних вправ комбінації  (6-8 вправ).

Ритмічна гімнастика: виконання групою 14-26 вправ під музичний супровід.

Атлетична гімнастика:

-         вправи спрямовані на формування правильної постави і красивої фігури;

-         вправи з гантелями, набивними м’ячами;

-         вправи на тренажерах та з партнерами.

-         піднімання тулуба в сід за 1 хвилину.

Виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики.

Підтягування на високій перекладині для юнаків.

Згинання, розгинання рук в упорі лежачи для дівчат.

                   Вправи професійно прикладного характеру:

1. Вправи на розвиток координації та точності рухів:

-         одночасне поєднання узгоджених рухів руками з рухом ніг, з поворотом та нахилом тулуба, присідання;

-         стрибки в різних напрямках у процесі ходьби і бігу в різному темпі і ритмі;

-         різноманітні стрибки на місті.

 1. Вправи на розвиток уваги:

-         різноманітні дії на місці і в русі, що виконуються за звуковим сигналом або візуальним сигналом;

-         спортивна ходьба, випадами з різноманітними рухами рук, головою, тулубом;

-         біг спиною вперед зі зміною напряму та швидкості;

-         біг з поворотом на 90º, 180º, 360º.

 

Самостійна робота

 1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з гімнастики.
 2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для сили, спритності, координації, стрибучості.
 3. Самостійно скласти комплекси вправ ранкової гігієнічної та корегуючої гімнастики з раніше вивчених вправ.
 4. Виконання домашнього завдання.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  методику розвитку сили та гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

в и к о н у є  стройові вправи і прийоми на місці та в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та  без предметів; перетягування каната;

в и к о н у є  вижимання ваги із різних вихідних положень; тягу силою рук до грудей у нахилі вперед; піднімання ваги прямими руками вперед з вису; піднімання ваги з підлоги до грудей з підривом; піднімання  гирі до плеча з підлоги; поштовх гирі однією рукою з напівприсіду; розгинання рук зі штангою з-за голови; присідання з навантаженням на плечах; присідання зі штангою ззаду; випади у сторону, вперед, назад з навантаженням на плечах; піднімання прямої ноги та стегна з навантаженням; піднімання на пальцях ніг з навантаженням на плечах; присідання на одній нозі з навантаженням; нахили та повороти тулуба з навантаженням на плечах у різні боки; колові рухи тулуба з навантаженням на плечах; рухи ногами у положенні сидячи в упорі ззаду з навантаженням; піднімання тулуба із положення лежачи на спині з навантаженням (ноги закріплені); те саме на похилій гімнастичній лаві; вис кутом на перекладині з розведенням і зведенням ніг;

в и к о н у є  опорні стрибки через гімнастичного козла:

стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» стрибок через козла  ширину в способом «зігнувши ноги» (висота 115 —125 см);

стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., стрибок боком (висота 105 — 115 см);

юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с;  2х60с, 2хв в повільному темпі);

в и к о н у є  вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; підйом переворотом, підйом силою; утримування кута в упорі на брусах; зв’язки елементів на перекладині та брусах з матеріалу 6 року (на вибір);

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підйом в упор переворотом

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

 

20

 

 

18

 

 

15

 

 

13

 

Юнаки підтягування на перекладині

Дівчата

(перекладина 95см.)

13

 

18

12

 

17

11

 

16

10

 

14

9

 

13

8

 

12

7

 

10

6

 

9

5

 

8

4

 

7

3

 

6

2

 

5

Вис на зігнутих руках (сек.) 

Юнаки

Дівчата

 

55

20

 

54

19

 

53

18

 

51

16

 

50

15

 

49

14

 

40

12

 

39

11

 

38

10

 

30

8

 

29

7

 

25

5

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Юнаки

Дівчата

 

 

 

38

22

 

 

 

37

21

 

 

 

36

20

 

 

 

32

18

 

 

 

31

17

 

 

 

30

16

 

 

 

28

14

 

 

 

26

12

 

 

 

20

10

 

 

 

16

6

 

 

 

12

4

 

 

 

8

3

піднімання тулуба в сід за 1 хв.     Юнаки

 Дівчата

 

52

42

 

50

40

 

48

38

 

45

35

 

43

33

 

41

31

 

38

28

 

36

26

 

34

24

 

31

22

 

29

20

 

25

17

Присіди на одній нозі з підтримкою  (разів)  Юнаки

            Дівчата

 

 

14/14

13/13

 

 

13/13

12/12

 

 

12/12

11/11

 

 

11/11

10/10

 

 

10/10

9/9

 

 

9/9

8/8

 

 

8/8

7/7

 

 

7/7

6/6

 

 

6/6

5/5

 

 

5/5

4/4

 

 

4/4

3/3

 

 

3/3

2/2

 

 СПОРТИВНІ ІГРИ

 

Волейбол

Теоретичні відомості:

-   правила техніки безпеки під час проведення уроків;

-         правила гри в волейбол;

-         основи техніки та тактики гри в волейбол;

-         інструкторська та суддівська практика.

Практичний матеріал.

Удосконалення вивчених технічних прийомів та елементів гри в волейбол:

-         подача: верхня бокова на точність і силу;

-         передача: знизу двома руками та м’яча який відбився від сітки;

-         нападаючий удар по блоку та через блок;

-         техніка та тактика гри у нападі та захисті;

-         двостороння навчальна гра;

-         практика суддівства;

 Самостійна робота

 1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з волейболу.
 2. Самостійно вдосконалювати виконання техніки вивчених елементів волейболу.
 3. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для швидкості, витривалості, швидкісної витривалості, спритності, стрибучості.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

характеризує  роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. 

Пояснює суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Прийоми самоконтролю  за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги  в разі травмування.  Методику самостійних занять фізичними вправами.

Обґрунтовує  поняття про втому та перевтому.  Функціональні можливості організму.

в и к о н у є  прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень;  

вправи для розвитку стрибучості, сили м’язів тулуба, плечового  пояса, тощо;

в и к о н у є націлену, скорочену   та  планеруючу подачу в межах  майданчика.

Передачу м’яча  з глибини майданчика під нападаючий удар; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; скорочену передачу у стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в зоні  5,6,1 та  передачу в зони 4,3,2.

з а с т о с о в у є    пересування  приставним кроком, зупинку  стрибком  у  поєднанні  з виконанням  технічних прийомів у нападі та захисті; одиночне блокування  прямого нападаючого удару в зонах 2, 3,  4;  групове блокування в зонах 2, 4.  Систему гри “кутом вперед ”;

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Юнаки

ЗАДАЧА

                Оцінка          

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

                       

 

Дівчата

ЗАДАЧА

                Оцінка          

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

                       

 

Футбол

Теоретичні відомості:

-         правила гри в футбол;

-         онови техніки та тактики гри в футбол;

-         інструкторська та суддівська практика.

Практичний матеріал.

Удосконалення вивчених технічних елементів та прийомів гри в футбол:

-         удари по м’ячу, що лежить і котиться внутрішньою стороною ступні, та серединою підйому;

-         удари по м’ячу головою, удари головою в стрибку;

-         удари середньою і внутрішньою частинами підйому після ведення м’яча;

-         одинадцятиметровий штрафний удар;

-         удари на дальність і точність по воротах;

-         гра в стінку;

-         обманні рухи, відбір м’яча;

-         розіграш комбінації зі стандартних положень;

-         навчальна та двостороння гра.

Самостійна робота

 1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з футболу.
 2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для швидкості, витривалості, швидкісної витривалості, спритності, стрибучості.
 3. Самостійно вдосконалювати техніку виконання вивчених елементів футболу.

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень:

володіє технікою виконання вправ;

виконує: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті;

 виконує:

пересування: різні прийоми пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари на  точність (у ціль, у ворота, партнеру, що рухається); удари по м’ячу з різною траєкторією польоту;

удари по м’ячу головою:  удари  лобом у стрибку з активним опором;

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними способами (з найменшою витратою часу, на високій швидкості руху, приводячи м’яч у зручне положення для подальших дій);

ведення м’яча: ведення м’яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху, застосовуючи відволікальні дії (фінти), контролюючи м’яч і спостерігаючи за ігровою обстановкою;

відволікальні дії (фінти): фінти, враховуючи ігрове місце у складі команди, в умовах ігрових вправ і навчальних ігор;

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті (визначення моменту для здійснення відбирання м’яча);

вкидання м’яча: вкидання м’яча партнеру для прийому його ногою й тулубом; вкидання м’яча на точність і дальність,

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання різних м’ячів, перебуваючи у воротах і на виході з воріт; кидання  руками та вибивання м’яча ногами на точність і дальність;

застосовує несподіване та своєчасне "відкривання", доцільне ведення й обведення, раціональні передачі, ефективні удари; дії без м’яча і з м’ячем в атаці на різних ігрових місцях; створення чисельної переваги в атаці за рахунок підключення півзахисників та захисників;  своєчасне "закривання", ефективну протидію веденню, обведенню, передачі, удару;

здійснює поздовжні,  діагональні, середні та довгі передачі; організацію швидкого та поступового нападу; взаємодії з партнерами при різній кількості нападників у лініях та між лініями; підсилення захисту за рахунок збільшення кількості гравців, що обороняються; узгоджені дії та взаємопідстрахування при чисельній меншості в обороні; організацію оборони проти швидкого та поступового нападу; перебудову від оборони до початку і розвитку атаки;

визначення напрямку можливого удару, гру на виходах, швидку організацію атаки, керування грою партнерів по обороні (для воротарів);

дотримується правил навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом.

 

Орієнтовні контрольні нормативи:

 1. Одинадцятиметровий штрафний удар по воротах з 6 ударів – 5, 4, 2.
 2. Виконання елементів техніки та тактика гри в футбол.

 

Юнаки

ЗАДАЧА

                Оцінка          

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів /10 ударів/

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 Жонглювання         

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

                       

 

 

ІІІ курс

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

Теоретична підготовка. Безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури.

Тема № 1 «Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх».

Тема № 2 «Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення. Оздоровче та прикладне значення обраних систем фізичних вправ».

Тема № 3 «Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ. Основи раціонального харчування при різноманітних видах й умовах праці та особливостях життєдіяльності».

Тема № 4 «Оздоровче-прикладне значення туризму. Види туризму».

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у  підростковому  віці;  обсяг, інтенсивність навантаження , тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості

володіє  методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує (розробляє): комплекси фізичних вправ, виконання яких забезпечує успішну самореалізацію у майбутній професії

 

                              

ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках;

-         досягнення українських легкоатлетів на міжнародній арені на сучасному етапі;

-         фізичні вправи як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки;

-         вправи професійно-відновлювальної спрямованості;

-         здійснення самоконтролю;

-         правила суддівства з легкої атлетики.

Практичний матеріал. Виховання фізичних якостей:

-         швидкості;

-         витривалості;

-         швидкісної витривалості;

-         спритності.

 

Біг на короткі дистанції: вдосконалення техніки бігу; спеціальні вправи легкоатлета; прискорення; естафетний біг (передача та приймання естафетної палички, біг в «коридорі»; човниковий біг; повторний біг 30-100 м.; повторний біг з низького старту (4-6 разів х 40-60м.); біг на повороті; старт на повороті.

Біг на середні та довгі дистанції: вдосконалення техніки високого старту та техніки бігу на повороті; перемінний біг  на різних відрізках  з різною швидкістю; повторний біг на відрізах 300-500 м; інтервальний біг; контрольний біг на різні дистанції.

Крос (біг по пересічній місцевості) – вдосконалення техніки бігу по пересічній місцевості; біг по рівнинних ділянках, вибігання угору – 250 м (під кутом до 15 градусів) та збігання з неї; контрольний біг дівчата – 1000, 2000 м, юнаки 1000, 3000 м.

Стрибки: вдосконалення вправ стрибуна; стрибки з місця; стрибки з розбігів; багаторазові стрибки в довжину з місця.

Метання гранати: вдосконалення техніки метання гранати з розбігу; спеціальні вправи для вдосконалення техніки метання; контрольне метання.

Штовхання ядра: вдосконалення штовхання ядра з місця, зі стрибка, фінальне зусилля.

Професійно-прикладна фізична підготовка

1. Коротка характеристика різних форм праці (розумова, фізична, змішані). Вплив вікових і індивідуальних особливостей на динаміку працездатності. Вплив занять фізичною культурою і спортом на прискорення професійного навчання і підвищення кваліфікації.

Самостійна робота

 1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з марш-кидка (прискореного пересування).
 2. Розвиток загальної витривалості за допомогою щоденного рівномірного бігу.
 3. Виконання домашнього завдання.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є,  н а з и в а є,  о б ґ р у н т о в у є,  д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

в и к о н у є  спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

в и к о н у є  біг 30 м, 100 м, 100–300 м, біг по віражу,  повторний біг 2х100м, 2200 м, рівномірний біг 1500 м , спортивна ходьба 1000 – 1200 м.

в и к о н у є  стрибки в довжину;

в и к о н у є  метання малого м’яча та гранати на дальність з розбігу

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг - 100 м. (сек.)

            -    юнаки

           -     дівчата

 

13.4

15.0

 

13.6

15.2

 

14.0

15.4

 

14.2

15.6

 

14.4

15.8

 

14.8

16.0

 

15.0

16.2

 

15.3

16.4

 

15.8

16.6

 

15.9

16.8

 

16.0

17.0

 

16.2

17.2

Біг - 1000м.(хв.сек.)

              -      юнаки

               -     дівчата

 

3.10

4.10

 

3.15

4.15

 

3.17

4.20

 

3.20

4.25

 

3.254.30

 

3.28

4.35

 

3.30

4.40

 

3.35

4.50

 

3.40

5.05

 

3.45

5.15

 

3.50

5.20

 

3.55

5.25

Біг - 2000м.(хв.сек.)              - юнаки

- дівчата

 

8.50

9.55

 

8.55

10.00

 

9.00

10.05

 

9.20

10.20

 

9.25

10.25

 

9.30

10.30

 

9.45

10.45

 

9.50

10.50

 

9.55

10.55

 

10.10

11.05

 

10.15

11.10

 

10.20

11.15

Біг - 3000м. (хв.сек.)

- юнаки

 

12.20

 

12.30

 

13.00

 

13.25

 

13.40

 

14.00

 

14.25

 

15.20

 

15.35

 

16.00

 

16.20

 

16.25

Марш-кидок

-          юнаки - 5 км.

-   дівчата - 3 км.

 

35.45

20.45

 

36.00

21.00

 

36.15

21.15

 

36.30

21.30

 

36.45

21.45

 

37.00

22.00

 

37.15

22.15

 

37.30

22.30

 

37.45

22.45

 

38.00

23.00

 

38.15

23.15

 

38.30

23.30

Стрибки у довжину з місця (см.)

            -    юнаки

           -    дівчата

 

 

2.40

1.95

 

 

2.35

1.90

 

 

2.30

1.85

 

 

2.25

1.80

 

 

2.20

1.75

 

 

2.15

1.70

 

 

2.10

1.65

 

 

2.05

1.60

 

 

2.00

1.55

 

 

1.95

1.50

 

 

1.85

1.45

 

 

1.80

1.40

Стрибки у довжину з розбігу (см.)

            -   юнаки

           -    дівчата

 

 

4.75

3.80

 

 

4.70

3.75

 

 

4.60

3.70

 

 

4.50

3.60

 

 

4.40

3.55

 

 

4.30

3.50

 

 

4.20

3.40

 

 

4.15

3.30

 

 

4.10

3.20

 

 

4.05

3.10

 

 

4.00

3.00

 

 

3.95

2.95

Метання малого м'яча на дальність з розбігу (м.)            -    юнаки

                -    дівчата

 

 

50

33

 

 

49

 32

 

 

48

31

 

 

46

29

 

 

45

28

 

 

44

27

 

 

42

25

 

 

41

24

 

 

40

23

 

 

38

21

 

 

37

20

 

 

34

19

Метання гранати (м.)

- юнаки – 700 гр.

          -   дівчата- 500 гр.

 

 35

 21

 

34

20

 

32

19

 

31

18

 

30

17

 

28

16

 

27

15

 

26

14

 

25

13

 

24

12

 

22

11

 

20

10

Штовхання ядра (м.)

-          юнаки – 6 кг.

            -    дівчата- 4 кг.

 

11.00

8.00

 

10.50

7.50

 

10.00

7.00

 

9.50

6.50

 

9.00

6.00

 

8.50

5.75

 

8.00

5.00

 

7.50

4.50

 

7.00

4.00

 

6.50

3.50

 

6.00

3.00

 

5.00

2.50

 

ГІМНАСТИКА

 

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках;

-         оздоровче і професійно-прикладне значення гімнастики;

-         досягнення українських гімнастів на міжнародній арені на сучасному етапі;

-         основи спортивного тренування;

Практичний матеріал:

-   стройові прийоми на місці та в русі;

-   загально розвивальні вправи з предметами та без предметів;

-   вправи для формування та корекції постави;

Вправи: індивідуальні, в парах, в групах з використанням предметів (набивних м’ячів, скакалок, гантелей), гімнастичних снарядів і тренажерах.

         Вправи професійно прикладного характеру:

-         вправи на розвиток координації та точності рухів;

-         вправи на розвиток уваги.

Самостійна робота

 1. Удосконалення фізичних якостей за допомогою вправ попередніх курсів.
 2. Самостійно скласти комплекси вправ ранкової гігієнічної та корегуючої гімнастики з раніше вивчених вправ.
 3. Виконання домашнього завдання.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  методику розвитку сили та гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

в и к о н у є  вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; підйом переворотом, підйом силою; утримування кута в упорі на брусах; зв’язки елементів на перекладині та брусах з матеріалу 6 року (на вибір);

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

поєднання елементів вправ;зв’язки елементів з матеріалу 6 року;

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см);

з а с т о с о в у є  самострахування під час виконання гімнастичних вправ.

в и к о н у є вправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять

в и к о н у є  вправи з гантелями, малою штангою чи партнером (кожна вправа виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 8–10 повторів у кожній) — підтягування на перекладині широким хватом (доторкання потилицею від 3´8 до 3´10 разів); жим лежачи (довести до 5 серій -2´8 разів — 3 хв); жим сидячи  (3´8 разів); згинання рук у ліктях, стоячи зі штангою  (3´10 разів); «французький» жим стоячи  (3´10 разів); присідання зі штангою на плечах (3´8 разів); згинання ніг лежачи на животі (3´10 разів); піднімання на носках, стоячи на підставці (5´15 разів), піднімання тулуба із положення лежачи на похилій дошці (3´50 разів); розгинання тулуба лежачи на животі, руки за головою (3´10 разів); сидячи на лавці, передпліччя на стегнах, розгинання і згинання кистей рук зі штангою або іншим навантаженням (4´15 разів);

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підйом в упор переворотом

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

 

25

 

 

20

 

 

18

 

 

15

 

Юнаки підтягування на перекладині

Дівчата

(перекладина 95см.)

14

 

 

20

13

 

 

18

12

 

 

17

11

 

 

16

10

 

 

14

9

 

 

13

8

 

 

12

7

 

 

10

6

 

 

9

5

 

 

8

4

 

 

7

3

 

 

6

Вис на зігнутих руках (сек.)

Юнаки

          Дівчата

 

58

22

 

55

20

 

52

18

 

49

16

 

45

14

 

43

13

 

40

12

 

39

11

 

38

10

 

32

8

 

30

7

 

27

6

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Юнаки

Дівчата

 

 

 

42

25

 

 

 

40

23

 

 

 

38

21

 

 

 

37

20

 

 

 

34

19

 

 

 

31

18

 

 

 

29

17

 

 

 

27

15

 

 

 

25

12

 

 

 

23

10

 

 

 

21

9

 

 

 

19

8

піднімання тулуба в сід за 1 хв.     Юнаки                     Дівчата

 

53

45

 

51

43

 

50

41

 

49

39

 

47

37

 

45

35

 

43

33

 

41

31

 

39

29

 

37

27

 

35

25

 

33

23

Присіди на одній нозі з підтримкою  (разів)  Юнаки

            Дівчата

 

 

15/15

14/14

 

 

14/14

13/13

 

 

13/13

12/12

 

 

12/12

11/11

 

 

11/11

10/10

 

 

10/10

9/9

 

 

9/9

8/8

 

 

8/8

7/7

 

 

7/7

6/6

 

 

6/6

5/5

 

 

5/5

4/4

 

 

4/4

3/3

 

СПОРТИВНІ ІГРИ

 

Волейбол

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках;

-         місце волейболу в сучасному олімпійському русі;

-         волейбол як засіб загальної фізичної підготовки та активного відпочинку;

-         методика проведення самостійних занять з волейболу;

-         інструкторська та суддівська практика.

Практичний матеріал.

Удосконалення вивчених прийомів подачі м'яча.

Передачі м'яча: удосконалення передач м'яча  з місця та в русі.

Нападаючий удар:  імітація передачі з подальшим ударом, гра в нападі.

Блокування: постановка блоку в різних зонах, одиночне і групове блокування нападаючих ударів.

Тактичні дії в нападі,  тактичні дії в захисті:

 Учбова гра по завданню.

Самостійна робота

 1. Багаторазове повторення спеціальних допоміжних вправ для оволодіння технікою гри.
 2. Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ.
 3. Самостійно вдосконалювати техніку виконання вивчених елементів баскетболу.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

характеризує  роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості.  Волейбол у сучасному олімпійському русі.  Фізична підготовленість волейболіста. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань.

Пояснює суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Прийоми самоконтролю  за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги  в разі травмування.  Методику самостійних занять фізичними вправами.

Обґрунтовує  поняття про втому та перевтому.  Функціональні можливості організму.

в и к о н у є націлену, скорочену   та  планеруючу подачу в межах  майданчика.

Передачу м’яча  з глибини майданчика під нападаючий удар; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; скорочену передачу у стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в зоні  5,6,1 та  передачу в зони 4,3,2.

 з а с т о с о в у є    пересування  приставним кроком, зупинку  стрибком  у  поєднанні  з виконанням  технічних прийомів у нападі та захисті; одиночне блокування  прямого нападаючого удару в зонах 2, 3,  4;  групове блокування в зонах 2, 4.  Систему гри “кутом вперед ”;

  Здійснює: прямий нападаючий удар з переводом;   нападаючий   удар  із  зони4, 3, 2  з  високих  та  середніх  передач; нападаючий удар з другої лінії, нападаючий удар слабшою рукою. Вибір  місця  для другої передачі  в зоні 2, стоячи спиною до напрямку передачі.

Уміє  «пом’якшити»  прийом  сильно посланого м’яча;  спрямовувати  м’яч  в потрібному  напрямку  за  різними траєкторіями; імітувати нападаючі удари з наступними обманними рухами; вибирати атакуючого партнера для передачі йому м’яча.

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Юнаки

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

                       

 

 

 

Дівчата

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

                       

 

Футбол

Теоретичні відомості:

-    техніка безпеки на уроках;

-         основні положення правил змагань;

-         поняття про тактичні дії у футболі;

-         інструкторська та суддівська практика.

Практичний матеріал.

Удосконалення вивчених технічних елементів та прийомів гри в футбол:

-         удари по м’ячу, що лежить і котиться внутрішньою стороною ступні, та серединою підйому;

-         удари по м’ячу головою, удари головою в стрибку;

-         удари середньою і внутрішньою частинами підйому після ведення м’яча;

-         одинадцятиметровий штрафний удар;

-         удари на дальність і точність по воротах;

-         гра в стінку;

-         обманні рухи, відбір м’яча;

-         розіграш комбінації зі стандартних положень;

-         навчальна та двостороння гра.

Самостійна робота

     1. Засвоїти теоретичні відомості щодо завдань з футболу.

2.  Самостійно розвивати фізичні якості за допомогою комплексів фізичних вправ для швидкості, витривалості, швидкісної витривалості, спритності, стрибучості.

3. Самостійно вдосконалювати техніку виконання вивчених елементів футболу.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень:

характеризує  розвиток футболу в Україні та за кордоном, технічну підготовку юного футболіста, особливості підготовки дівчат у футбол, основні правила гри та основні засади арбітражу;

виконує елементи арбітражу під час навчальних ігор.

виконує: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті;  рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу;  удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед;  біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль.

виконує:

пересування: різні прийоми пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари на  точність (у ціль, у ворота, партнеру, що рухається); удари по м’ячу з різною траєкторією польоту;

удари по м’ячу головою:  удари  лобом у стрибку з активним опором;

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними способами (з найменшою витратою часу, на високій швидкості руху, приводячи м’яч у зручне положення для подальших дій);

ведення м’яча: ведення м’яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху, застосовуючи відволікаючі дії (фінти), контролюючи м’яч і спостерігаючи за ігровою обстановкою;

відволікаючі дії (фінти): фінти, враховуючи ігрове місце у складі команди, в умовах ігрових вправ і навчальних ігор;

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті (визначення моменту для здійснення відбирання м’яча);

вкидання м’яча: вкидання м’яча партнеру для прийому його ногою й тулубом; вкидання м’яча на точність і дальність,

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання різних м’ячів, перебуваючи у воротах і на виході з воріт; кидання  руками та вибивання м’яча ногами на точність і дальність;

застосовує несподіване та своєчасне "відкривання", доцільне ведення й обведення, раціональні передачі, ефективні удари; дії без м’яча і з м’ячем в атаці на різних ігрових місцях; створення чисельної переваги в атаці за рахунок підключення півзахисників та захисників;  своєчасне "закривання", ефективну протидію веденню, обведенню, передачі, удару;

здійснює поздовжні,  діагональні, середні та довгі передачі; організацію швидкого та поступового нападу; взаємодії з партнерами при різній кількості нападників у лініях та між лініями; підсилення захисту за рахунок збільшення кількості гравців, що обороняються; узгоджені дії та взаємопідстрахування при чисельній меншості в обороні; організацію оборони проти швидкого та поступового нападу; перебудову від оборони до початку і розвитку атаки;

визначення напрямку можливого удару, гру на виходах, швидку організацію атаки, керування грою партнерів по обороні (для воротарів);

дотримується правил навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом.

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

 1. Одинадцятиметровий штрафний удар по воротах з 8 ударів – 7, 6, 5.
 2. Правила гри в футбол.

 

Юнаки

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів /10 ударів/

10

 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Жонглювання         

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

                       

 

 

 

 

ГРУПИ  ТУ від 17 і старші

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Теоретична підготовка, безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури.

Тема № 1.  «Значення фізичної культури і спорту в повсякденному житті учня».

Тема № 2.  «Вплив фізичних вправ на здоров’я і фізичний розвиток учня».

Тема № 3.  «Загартування – один із засобів народної медицини та його вплив на організм».

Тема № 4.  Лікарський контроль і самоконтроль в процесі фізичного виховання. Особливості лікарського контролю і самоконтролю для учнів зарахованих до спеціальної медичної групи.

 

ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ ДЛЯ

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА.

 

Теоретичні відомості. Класифікація видів легкої атлетики. Оздоровче, прикладне та оборонне значення легкої атлетики. Профілактика травматизму. Особливості особистої гігієни легкоатлета. Вимоги програми і нормативи з легкої атлетики.

Практичний матеріал. Основне завдання: виховання фізичних якостей витривалості, швидкості, спритності.

Біг на короткі дистанції. Вдосконалення техніки бігу. Спеціальні вправи бігуна. Тренування з бігу на короткі дистанції.

Біг на середні і довгі дистанції. Вдосконалення техніки бігу. Спеціальні вправи бігуна. Тренування з бігу на середні і довгі дистанції. Контрольний біг (юнаки – 3000 м, дівчата – 2000 м).

Крос (біг по пересіченій місцевості). Вдосконалення техніки бігу: старт, стартове прискорення, біг по рівнинних ділянках, біг по твердому, м’якому і слизькому ґрунту, біг угору і під уклон, біг по пересіченій місцевості, біг з подоланням перешкод – канави, навалені дерева, загорожі.

Стрибки. Удосконалення стрибків, потрійний стрибок з місця, стрибки у довжину з розбігу.

Метання гранати. Вдосконалення техніки метання гранати з розбігу: Спеціальні вправи метальника. Контрольне метання.

Естафетний біг. Удосконалення техніки естафетного бігу; передача і приймання естафетної палички, біг у "коридорі", старт на етапі і проходження його, старт і фінішування. Спеціальні вправи для вдосконалення естафетного бігу.

Штовхання ядра. Удосконалення техніки штовхання ядра з місця і зі стрибка: Спеціальні вправи для тих, хто штовхає ядро.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є,  н а з и в а є,  о б ґ р у н т о в у є,  д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

в и к о н у є  спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;

в и к о н у є  біг 30 м, 100 м, 100–300 м, біг по віражу,  повторний біг 2х100м, 2200 м, рівномірний біг 1500 м , спортивна ходьба 1000 – 1200 м.

в и к о н у є  стрибки в довжину;

в и к о н у є  метання малого м’яча та гранати на дальність з розбігу

 

 

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

 

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг - 100 м. (сек.)

            -    юнаки

           -     дівчата

 

13.4

15.0

 

13.6

15.2

 

14.0

15.4

 

14.2

15.6

 

14.4

15.8

 

14.8

16.0

 

15.0

16.2

 

15.3

16.4

 

15.8

16.6

 

15.9

16.8

 

16.0

17.0

 

16.2

17.2

Біг - 1000м.(хв.сек.)

              -      юнаки

               -     дівчата

 

3.10

4.10

 

3.15

4.15

 

3.17

4.20

 

3.20

4.25

 

3.254.30

 

3.28

4.35

 

3.30

4.40

 

3.35

4.50

 

3.40

5.05

 

3.45

5.15

 

3.50

5.20

 

3.55

5.25

Біг - 2000м.(хв.сек.)              - юнаки

- дівчата

 

8.50

9.55

 

8.55

10.00

 

9.00

10.05

 

9.20

10.20

 

9.25

10.25

 

9.30

10.30

 

9.45

10.45

 

9.50

10.50

 

9.55

10.55

 

10.10

11.05

 

10.15

11.10

 

10.20

11.15

Біг - 3000м. (хв.сек.)

- юнаки

 

12.20

 

12.30

 

13.00

 

13.25

 

13.40

 

14.00

 

14.25

 

15.20

 

15.35

 

16.00

 

16.20

 

16.25

Марш-кидок

-          юнаки - 5 км.

-   дівчата - 3 км.

 

35.45

20.45

 

36.00

21.00

 

36.15

21.15

 

36.30

21.30

 

36.45

21.45

 

37.00

22.00

 

37.15

22.15

 

37.30

22.30

 

37.45

22.45

 

38.00

23.00

 

38.15

23.15

 

38.30

23.30

Стрибки у довжину з місця (см.)

            -    юнаки

           -    дівчата

 

 

2.40

1.95

 

 

2.35

1.90

 

 

2.30

1.85

 

 

2.25

1.80

 

 

2.20

1.75

 

 

2.15

1.70

 

 

2.10

1.65

 

 

2.05

1.60

 

 

2.00

1.55

 

 

1.95

1.50

 

 

1.85

1.45

 

 

1.80

1.40

Стрибки у довжину з розбігу (см.)

            -   юнаки

           -    дівчата

 

 

4.75

3.80

 

 

4.70

3.75

 

 

4.60

3.70

 

 

4.50

3.60

 

 

4.40

3.55

 

 

4.30

3.50

 

 

4.20

3.40

 

 

4.15

3.30

 

 

4.10

3.20

 

 

4.05

3.10

 

 

4.00

3.00

 

 

3.95

2.95

Метання малого м'яча на дальність з розбігу (м.)            -    юнаки

                -    дівчата

 

 

50

33

 

 

49

 32

 

 

48

31

 

 

46

29

 

 

45

28

 

 

44

27

 

 

42

25

 

 

41

24

 

 

40

23

 

 

38

21

 

 

37

20

 

 

34

19

Метання гранати (м.)

- юнаки – 700 гр.

          -   дівчата- 500 гр.

 

 35

 21

 

34

20

 

32

19

 

31

18

 

30

17

 

28

16

 

27

15

 

26

14

 

25

13

 

24

12

 

22

11

 

20

10

Штовхання ядра (м.)

-          юнаки – 6 кг.

            -    дівчата- 4 кг.

 

11.00

8.00

 

10.50

7.50

 

10.00

7.00

 

9.50

6.50

 

9.00

6.00

 

8.50

5.75

 

8.00

5.00

 

7.50

4.50

 

7.00

4.00

 

6.50

3.50

 

6.00

3.00

 

5.00

2.50

 

ГІМНАСТИКА

Теоретичні відомості. Гімнастика в системі фізичного виховання. Оздоровче і прикладне значення гімнастики. Ранкова гігієнічна гімнастика. Основні вимоги, які ставляться до складання комплексів вправ і проведення ранкової гігієнічної гімнастики.

Практичний матеріал. Удосконалення фізичних якостей (сили гнучкості, спритності і витривалості).

Загальнорозвиваючі і спеціальні підготовчі та підвідні вправи. Удосконалення техніки рухів у нестандартних умовах з метою підвищення результату. Вправи, які виконуються індивідуально, в парах, в групах з використанням предметів (набивних м’ячів, скакалок, гантелей), на гімнастичних снарядах і нестандартному багато комплексному обладнанні.

Прикладні вправи: ходьба, біг, стрибки та їх різновидності; вправи в рівновазі, лазіння по канату, підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, опорні і без опорні стрибки, стрибки через перешкоди, утримання вису на зігнутих руках. Розвиток і вдосконалення спритності сили, рухової координації, гнучкості і рухомості в суглобах, швидкості реакції.

Ранкова гігієнічна гімнастика. Вправ без предметів і з предметами. Принципи добору, складання комплексів вправ.

Атлетична гімнастика. Вправи спрямовані на формування правильної постави, стройової виправки і красивої фігури. Вправи з гантелями, набивними м’ячами, з грифом і дисками штанги; вправи на тренажерах, з партнером.

Спортивна гімнастика. Вправи на гімнастичних снарядах: перекладині (низькій, високій), брусах (паралельних), кінь або козел для опорних стрибків.

Ритмічна гімнастика (для дівчат). Елементи художньої гімнастики, вправи з предметами (м’ячі, скакалки), ритмічні вправи, сучасні танці.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є  методику розвитку сили та гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

в и к о н у є  вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; підйом переворотом, підйом силою; утримування кута в упорі на брусах; зв’язки елементів на перекладині та брусах з матеріалу 6 року (на вибір);

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

поєднання елементів вправ;зв’язки елементів з матеріалу 6 року;

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см);

з а с т о с о в у є  самострахування під час виконання гімнастичних вправ.

в и к о н у є вправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп;

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять

в и к о н у є  вправи з гантелями, малою штангою чи партнером (кожна вправа виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 8–10 повторів у кожній) — підтягування на перекладині широким хватом (доторкання потилицею від 3´8 до 3´10 разів); жим лежачи (довести до 5 серій -2´8 разів — 3 хв); жим сидячи  (3´8 разів); згинання рук у ліктях, стоячи зі штангою  (3´10 разів); «французький» жим стоячи  (3´10 разів); присідання зі штангою на плечах (3´8 разів); згинання ніг лежачи на животі (3´10 разів); піднімання на носках, стоячи на підставці (5´15 разів), піднімання тулуба із положення лежачи на похилій дошці (3´50 разів); розгинання тулуба лежачи на животі, руки за головою (3´10 разів); сидячи на лавці, передпліччя на стегнах, розгинання і згинання кистей рук зі штангою або іншим навантаженням (4´15 разів);

д о т р и м у є т ь с я  правил техніки безпеки під час занять

 

 Орієнтовні контрольні нормативи

 

Зміст навчального матеріалу

рівень навчальних досягнень учнів

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підйом в упор переворотом

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

 

25

 

 

20

 

 

18

 

 

15

 

Юнаки підтягування на перекладині

Дівчата

(перекладина 95см.)

14

 

 

20

13

 

 

18

12

 

 

17

11

 

 

16

10

 

 

14

9

 

 

13

8

 

 

12

7

 

 

10

6

 

 

9

5

 

 

8

4

 

 

7

3

 

 

6

Вис на зігнутих руках (сек.)

Юнаки

          Дівчата

 

58

22

 

55

20

 

52

18

 

49

16

 

45

14

 

43

13

 

40

12

 

39

11

 

38

10

 

32

8

 

30

7

 

27

6

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Юнаки

Дівчата

 

 

 

42

25

 

 

 

40

23

 

 

 

38

21

 

 

 

37

20

 

 

 

34

19

 

 

 

31

18

 

 

 

29

17

 

 

 

27

15

 

 

 

25

12

 

 

 

23

10

 

 

 

21

9

 

 

 

19

8

піднімання тулуба в сід за 1 хв.     Юнаки                     Дівчата

 

53

45

 

51

43

 

50

41

 

49

39

 

47

37

 

45

35

 

43

33

 

41

31

 

39

29

 

37

27

 

35

25

 

33

23

Присіди на одній нозі з підтримкою  (разів)  Юнаки

            Дівчата

 

 

15/15

14/14

 

 

14/14

13/13

 

 

13/13

12/12

 

 

12/12

11/11

 

 

11/11

10/10

 

 

10/10

9/9

 

 

9/9

8/8

 

 

8/8

7/7

 

 

7/7

6/6

 

 

6/6

5/5

 

 

5/5

4/4

 

 

4/4

3/3

 

 

СПОРТИВНІ ІГРИ.

Теоретичні відомості. Класифікація спортивних ігор. Спортивні ігри як засіб загальної фізичної підготовки учнів, їхнього активного відпочинку. Особливості особистої гігієни, одягу і взуття. Профілактика спортивного травматизму. Правила і суддівство.

                                               Практичний матеріал.

 

ВОЛЕЙБОЛ

Удосконалення техніки. Прийом, передача м’яча, зверху, знизу. Нижня пряма, верхня пряма подача.

Техніка нападу. Стойки і пересування, подачі, передачі, нападаючі удари.

Техніка захисту. Стойки і пересування, прийом м’яча, блокування.

Елементи тактики гри. Індивідуальні, групові і командні дії, варіанти тактичних систем у нападі і захисті. Тренування. Двостороння гра.

Здача контрольних вимог з техніки виконання прийому і передач м’яча зверху і знизу, верхня пряма подача (юнаки), нижня пряма подача (дівчата).

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень, учениця:

характеризує  роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості.  Волейбол у сучасному олімпійському русі.  Фізична підготовленість волейболіста. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань.

Пояснює суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Прийоми самоконтролю  за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги  в разі травмування.  Методику самостійних занять фізичними вправами.

Обґрунтовує  поняття про втому та перевтому.  Функціональні можливості організму.

в и к о н у є націлену, скорочену   та  планеруючу подачу в межах  майданчика.

Передачу м’яча  з глибини майданчика під нападаючий удар; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; скорочену передачу у стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в зоні  5,6,1 та  передачу в зони 4,3,2.

 з а с т о с о в у є    пересування  приставним кроком, зупинку  стрибком  у  поєднанні  з виконанням  технічних прийомів у нападі та захисті; одиночне блокування  прямого нападаючого удару в зонах 2, 3,  4;  групове блокування в зонах 2, 4.  Систему гри “кутом вперед ”;

  Здійснює: прямий нападаючий удар з переводом;   нападаючий   удар  із  зони4, 3, 2  з  високих  та  середніх  передач; нападаючий удар з другої лінії, нападаючий удар слабшою рукою. Вибір  місця  для другої передачі  в зоні 2, стоячи спиною до напрямку передачі.

Уміє  «пом’якшити»  прийом  сильно посланого м’яча;  спрямовувати  м’яч  в потрібному  напрямку  за  різними траєкторіями; імітувати нападаючі удари з наступними обманними рухами; вибирати атакуючого партнера для передачі йому м’яча.

 

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Юнаки

 

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м         

15

 

13

 

11

 

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

                       

 

Дівчата

ЗАДАЧА

Оцінка

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика /10 подач/

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Верхня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м        

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Нижня передача м’яча над собою /не менше 1 метра/  не виходячи з кола діаметром 3,6 м

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

                       

 

 

ФУТБОЛ

 

Удосконалення техніки гри.

Елементи техніки гри: функції гравців; індивідуальна, групова і командна тактика, тактика нападу і захисту; варіанти тактичних систем у нападі і захисті. Двостороння гра.

Тактика гри в футболі реалізується в індивідуальних, групових, командних діях у нападі та захисті.

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів:

Учень:

характеризує  розвиток футболу в Україні та за кордоном, технічну підготовку юного футболіста, особливості підготовки дівчат у футбол, основні правила гри та основні засади арбітражу;

виконує елементи арбітражу під час навчальних ігор.

виконує: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті;  рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу;  удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед;  біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль.

виконує:

пересування: різні прийоми пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари на  точність (у ціль, у ворота, партнеру, що рухається); удари по м’ячу з різною траєкторією польоту;

удари по м’ячу головою:  удари  лобом у стрибку з активним опором;

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними способами (з найменшою витратою часу, на високій швидкості руху, приводячи м’яч у зручне положення для подальших дій);

ведення м’яча: ведення м’яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху, застосовуючи відволікаючі дії (фінти), контролюючи м’яч і спостерігаючи за ігровою обстановкою;

відволікаючі дії (фінти): фінти, враховуючи ігрове місце у складі команди, в умовах ігрових вправ і навчальних ігор;

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті (визначення моменту для здійснення відбирання м’яча);

вкидання м’яча: вкидання м’яча партнеру для прийому його ногою й тулубом; вкидання м’яча на точність і дальність,

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання різних м’ячів, перебуваючи у воротах і на виході з воріт; кидання  руками та вибивання м’яча ногами на точність і дальність;

застосовує несподіване та своєчасне "відкривання", доцільне ведення й обведення, раціональні передачі, ефективні удари; дії без м’яча і з м’ячем в атаці на різних ігрових місцях; створення чисельної переваги в атаці за рахунок підключення півзахисників та захисників;  своєчасне "закривання", ефективну протидію веденню, обведенню, передачі, удару;

здійснює поздовжні,  діагональні, середні та довгі передачі; організацію швидкого та поступового нападу; взаємодії з партнерами при різній кількості нападників у лініях та між лініями; підсилення захисту за рахунок збільшення кількості гравців, що обороняються; узгоджені дії та взаємопідстрахування при чисельній меншості в обороні; організацію оборони проти швидкого та поступового нападу; перебудову від оборони до початку і розвитку атаки;

визначення напрямку можливого удару, гру на виходах, швидку організацію атаки, керування грою партнерів по обороні (для воротарів);

дотримується правил навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом.

 

Орієнтовні контрольні нормативи

Юнаки

ЗАДАЧА

                Оцінка          

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів /10 ударів/

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 Жонглювання         

15

12

11

10

9

8

7

6

4

4

                       

 

 

 Обладнання, необхідне для вивчення

модуля «Гімнастика»

 

п/п

Обладнання

Кількість

1

Гімнастичний козел

1 шт.

2

Гімнастичний міст

1 шт.

3

Гімнастичний мат

6 шт.

4

Канат

2 шт.

5

Гімнастична лава

6 шт.

6

Гімнастична колода

1 шт.

7

Перекладина

1 шт.

8

Низька колода

1 шт.

9

Паралельні бруси

1 шт.

10

Різновисокі бруси

1 шт.

11

Скакалки

30 шт.

12

Гантелі розбірні

10 шт.

13

Гімнастичні палиці

30 шт.

14

Шведські драбини

8 шт.

15

Канат для перетягування

1 шт.

16

Ваги

1 шт.

17

Еспандери

6 шт.

18

Магнезія

 

19

Динамометр

1 шт.

 

Обладнання, необхідне для вивчення

модуля «Легка атлетика»

 

п/п

Обладнання

Кількість

1

Стадіон, бігова доріжка

1 шт.

2

Стрибкова яма

1 шт.

3

Сектор для стрибків у висоту

1 шт.

4

Сектор для метань

1 шт.

5

Набивні та

тенісні м’ячі

10 шт.

20 шт.

6

Секундомір

1 шт.

7

Метромір

1 шт.

8

Рулетка

1 шт.

9

Граблі

1 шт.

10

Лопата

1 шт.

 

 

Орієнтовний перелік обладнання для вивчення

модуля «Футбол»

 

 

М'ячі футбольні                                           40 шт.

Фішки                                                           20 шт.

Жилетки футбольні                                     2х20 шт.

Ворота футбольні (замість них

можна використовувати фішки)                2 шт.

Сітки для футбольних воріт                                   2 шт.

Насос для надування м'ячів                                    1 шт.

Голки нипельні                                            5 шт.

Рулетка                                                         1 шт.

Секундомір                                                  1 шт.

Свисток                                                        1 шт.

Комп'ютер                                                    1 шт.

Проектор                                                      1 шт.

Екран                                                            1 шт.

 

 

 

 Создан 17 июн 2014